1. شیما ابراهیمی , اعظم استاجی , رضا پیش قدم , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱-۳۰
 2. مهرنسا شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی , نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران , پژوهش در دین و سلامت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۲-۴۷
 3. سعید قاسمی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم , کودکان استثنایی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۷-۹۶
 4. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱-۳۵
 5. زهرا امامی مقدم , ملیحه داودی , حمیدرضا بهنام وشانی , سیدامیر امین یزدی , تأثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران , پرستاری ایران , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۶۸-۷۷
 6. رویا یدالهی شاه راه , محمدجواد مهدوی , مریم صالحی نیا , سیدامیر امین یزدی , فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک , نقد ادبی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۹-۱۰۶
 7. مهرنسا شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی , پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده , تحقیقات علوم رفتاری , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۳۵-۴۱
 8. سیده مریم فضائلی , سیدامیر امین یزدی , شهلا شریفی , داوود سبحانی راد , محمدرضا احصائی , ارزیابی رفتارهای پیرازبانی در افراد مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک شدید و همتایان سالم , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱-۲۰
 9. مهرنسا شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی , نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی , پژوهشنامه روان شناسی اسلامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۰-۹۴
 10. سیده مریم مشیریان فراحی , هانیه ظریف گلباریزدی , سیدامیر امین یزدی , مقایسه توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری-دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری با کودکان عادی , روانشناسی شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۶-۳۵
 11. شهره رحیمیان , سیدامیر امین یزدی , محمد امین عدالت منش , غنی سازی محیطی: درمان جدید برگرفته از یافته های مدل های حیوانی اوتیسم , علوم اعصاب شفای خاتم , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۹۰-۹۸
 12. فرح هاشمی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۴-۴۳
 13. رحیم شالیان , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , محمود سعیدی رضوانی , پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنوایی , روانشناسی افراد استثنایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۷
 14. رحیم شالیان , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۵۳-۱۷۲
 15. نجمه طاهری , زهرا طبیبی , سیدامیر امین یزدی , عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین , روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۸۵-۹۵
 16. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها , دستاوردهای روانشناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۵-۴۶
 17. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۳۲-۴۱
 18. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۸۷-۹۷
 19. رحیم شالیان , سیدامیر امین یزدی , الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۳۷-۱۶۲
 20. مریم السادات کیافر , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴-۱۸
 21. فاطمه شهامت ده سرخ , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی طلائی , بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۱۷-۱۳۰
 22. مهین تفضلی , مریم منتخب اسعدی , سیدامیر امین یزدی , محمد تقی شاکری , ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار , دانشکده علوم پزشکی نیشابور , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۶۷-۷۵
 23. سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۷۴-۸۷
 24. علی رجائی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سیدجواد کریمیان ناری , بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۸۴-۹۴
 25. مهسا احمری , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی غنائی چمن آباد , مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۲-۳۳
 26. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی , روان شناسی مدرسه , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۱-۳۷
 27. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۷۶
 28. سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۰۹-۵۱۸
 29. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر , پژوهش در نظام های آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۸
 30. معصومه موسوی , سعداﷲ هاشمی , سیدامیر امین یزدی , اسماعیل سلطانی , زینب احمدی , مصطفی خانزاده , ستار کیخاونی , پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی , دانشگاه علوم پزشکی ایلام , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۱-۲۹
 31. صائمه خلیلی طرقبه , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , زهره انصاری اول , تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۳۰۱-۳۱۱
 32. جواد صالحی فدردی , مسعود مقدس زاده بزاز , سیدامیر امین یزدی , محسن نعمتی , بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی , روان شناسی بالینی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۷-۶۷
 33. زهرا امامی مقدم , ملیحه داوودی , حمیدرضابهنام , سیدامیر امین یزدی , تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی , مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۷-۳۶
 34. سیدامیر امین یزدی , رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۰۹-۱۲۶
 35. خدیجه علوی , مرتضی مدرس غروی , سیدامیر امین یزدی , جواد صالحی فدردی , اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۲۴-۱۳۵
 36. سیدامیر امین یزدی , پروانه نیکخواه , نقش آگاهی محاوره ای بر عملکرد کودکان در تکالیف تئوری ذهن , پژوهش های روانشناختی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۷۹-۹۹
 37. حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , غلام حیدر اختراعی طوسی , مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۰۵-۱۱۸
 38. زهرا طبیبی , سیدامیر امین یزدی , تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی , روانشناسی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۸۳-۴۰۰
 39. جواد صالحی فدردی , زرین بر عرفان , سیدامیر امین یزدی , اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۲۹-۵۷
 40. محمد اکبری بورنگ , سیدامیر امین یزدی , باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی , افق دانش , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۶۹-۷۷
 41. آمنه عالی , سیدامیر امین یزدی , بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۷۳-۹۱
 42. آمنه عالی , سیدامیر امین یزدی , تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۷۳-۸۷
 43. سیدامیر امین یزدی , دکتر میشل سی اگال , بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب , روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۵۰-۶۴
 44. سیدامیر امین یزدی , شناخت اجتماعی و زبان , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱۱۵-۱۳۴
 45. سیدامیر امین یزدی , بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۸۹-۱۰۱
 46. هدی لقابرازنده , علی صاحبی , سیدامیر امین یزدی , بهروز مهرام , رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی , روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۳۱۹-۳۳۱
 47. ایران ذرراتی , سیدامیر امین یزدی , دکتر پرویزآزاد فلاح , رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی , تازه های علوم شناختی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۳۱-۳۸
 48. ایران ذراتی , سیدامیر امین یزدی , پرویز آزادفلاح , رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۳۱-۳۶
 49. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محمود طباطبایی , سیدامیر امین یزدی , خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی , تازه های روان درمانی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۷۹-۹۲
 50. سیدامیر امین یزدی , شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۴۳-۶۷