‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    رشدشناختی وعاطفی کودک ازدیدگاه پیاژه    first    0000-00-00    0    تالیف   
2    روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر دوجلد    first    1995-03-14    آستان قدس رضوی    ترجمه   
3    زوج درمانی    first    1997-02-05    نشر میثاق    ترجمه   
4    درخودماندگی    first    2010-02-02        ترجمه   
5    بهداشت روانی نوزادان و کودکان: رویکرد یکپارچه انسان به سنجش و درمان    first    2016-08-20    انتشارات فراانگیزش    ترجمه   
6    شناخت و درمان اتیسم معرفی رویکرد نوین تحول یکپارچه انسان    first    2016-05-25        تالیف   
7    زاهنمای آموزشی برنامه درسی شیرخوارگی و نوپایی    third    2011-05-14    بهزیستی تهران    تالیف   
8    چگونه بر مشکلات توجه و بیش فعالی غلبه کنیم؟    first    2015-05-11    ترجمان خرد    ترجمه   MainAuthor:Grennspan,Authors: